Ewidencja czasu pracy kierowców - pełne zestawienie wymagane przez PIP

Dla naszego Klienta przygotujemy ewidencję czasu pracy zatrudnionych kierowców zgodnie z obowiązującą Ustawą o Czasie Pracy Kierowców, Kodeksem Pracy i interpretacjami Głównego Inspektora Pracy.

Ewidencja, którą stworzymy będzie wykonana na podstawie danych z tachografów cyfrowych, cyfrowych kart kierowców , kart drogowych, wykresów z tachografów analogowych lub innych dokumentów potwierdzających fakt ich pracy.

W ewidencji przygotowanej przez nas zawrzemy informacje o : godzinach planowanej pracy i pracy wykonanej, nadgodzinach, godzinach pracy wykonywanej w nocy, dyżurach oraz dniach wolnych.

Nadgodziny, dyżury godziny, urlopy - pomożemy Ci dobrać najkorzystniejszy dla Ciebie System

W każdej firmie praca powinna odbywać się na zasadach z góry określonych przez Kadrę Zarządzającą. Zasady te często zebrane są w regulaminie firmy jednaj jeśli firma nie zatrudnia więcej niż 20 pracowników nie ma obowiązku posiadania takiego regulaminu. Nie mniej jednak bardzo istotne jest ustalenie zasad pracy w celu ułatwienia relacji z pracownikami i uniknięcia konfliktów w niejasnych sytuacjach.

Chętnie pomożemy w sprecyzowaniu zasad wyliczania wynagrodzeń, naliczania nadgodzin, udzielania urlopów, czy ustalania dyżurów. Jasne określenie zasad panujących w firmie ogranicza pracownikom możliwość pomyłek i wynikających z tego nieporozumień, co pozwoli w dużej mierze zaoszczędzić zarobione pieniądze firmy. Dzięki jasno określonym regułom można chronić interesy obu stron.

Rozliczanie delegacji

Należy pamiętać, że pracodawca jest zobligowany wypłacić dietę każdemu kierowcy, który wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą, przedstawicielstwem, filią lub oddziałem firmy. Dla naszego Klienta wyliczymy wysokość należnych diet na podstawie dokładnej analizy danych z cyfrowych kart kierowców. Ustalamy szczegółowo terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych podróży służbowych. W ten sposób uczciwie wyliczamy należne wysokości diet i niwelujemy zjawisko „naciągania” godzin pracy przez kierowców, co przynosi oszczędności dla firmy.

Dokumentacja kadrowa kierowców

Każdy kierowca ma obowiązek ciągłej rejestracji swojego czasu pracy, czyli prowadzenie pojazdu, inne okresy pracy, czas dziennego odpoczynku, oraz okresy dyspozycyjności powinny być zarejestrowane przez tachograf. W przypadku kiedy kierowca opuszcza swoje miejsce pracy, czyli pojazd pracodawcy w celu odbycia urlopu, odpoczynku tygodniowego lub niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przed ponownym rozpoczęciem pracy powinien otrzymać od pracodawcy stosowne zaświadczenie lub zaświadczenia. Również w przypadku, gdy kierowca opuszcza pojazd na czas dobowego odpoczynku powinien odnotować ten fakt na wykresówce lub na wydruku z tachografu cyfrowego. Brak takich informacji lub zaświadczeń tworzy luki w aktywności kierowcy, co jest niedopuszczalne i karalne w przypadku kontroli.

Oferujemy fachową analizę czasu pracy kierowców. Potrafimy wyłapać każdą lukę w aktywności kierowcy i zastąpić ją odpowiednim zaświadczeniem, aby zachować ciągłość aktywności kierowcy. Dzięki temu zapewnimy kompleksową i pełną dokumentację kadrową dla każdego kierowcy.

Szkolenia BHP

Zapoznanie się i stosowanie do zasad BHP jest podstawą do bezpiecznego i bezstresowego wykonywania swoich obowiązków przez kierowcę, a właścicielowi firmy transportowej daje pewność, że osoba którą zatrudnił będzie umiała odpowiednio zachować się podczas sprawowania podstawowych obowiązków kierowcy.

Prowadzimy szkolenia dla kierowców z Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które obejmują swoim zakresem: elementy prawa pracy i czasu pracy kierowców, Zagrożenia i metody zapobiegania zagrożeniom występującym w pracy kierowcy, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych na drodze i podczas wypadków oraz udzielanie pierwszej pomocy, podstawy ochrony przeciwpożarowej, okoliczności, przyczyny, statystyki i kosty wypadków drogowych.

Szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców

Większość błędów popełnianych przez kierowców w trakcie pracy spowodowany jest ich niewiedzą. Regularne popełnianie tych samych błędów jest kłopotliwe i często bardzo kosztowne dla właściciela firmy. Dzięki dokładnej analizie postępowania podczas pracy możemy pokazać kierowcom błędy jakie popełniają i uświadomić im co muszą zmienić, by uniknąć kar podczas kontroli. Dzięki takim szkoleniom każdy kierowca dwa razy zastanowi się zanim popełni naruszenie.

Prowadzimy szkolenia dla kierowców i osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców obejmujące swoim zakresem zagadnienia: organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, analizy czasy pracy kierowców, rozliczenia kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, czasu jazdy i odpoczynku zgodnych z Rozporządzeniem WE 561/2006, zmian w przepisach oraz rozliczania czasu pracy kierowców i delegacji.

Odczyt danych z tachografów cyfrowych i karty kierowcy

Od 1 maja 2006 roku wszystkie zarejestrowane samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t zostały wyposażone w cyfrowe urządzenia rejestrujące. To duże udogodnienie dla kierowców, którzy nie martwią się już o poprawność danych zapisywanych na wykresówkach stosowanych w analogowych tachografach. Jednak nakłada to dodatkowe obowiązki na pracodawcę, który jest zobligowany do odczytu danych z tachografu cyfrowego co 90 dni, a z karty kierowcy co 28 dni. Oczywiście dane można pobierać znacznie częściej, a nałożenie na siebie danych pobranych z karty kierowcy i tachografu daje pełny obraz czasu pracy.

Nasze urządzenia do odczytywania danych spełniają ustawowe wymagania i współpracują ze wszystkimi tachografami dostępnymi na naszym rynku. Oferujemy terminowy odczyt danych z tachografów w siedzibie naszego Klienta oraz ich odpowiednią archiwizację.

Odczyt danych z tarczek analogowych

Precyzyjny odczyt danych z tarczek analogowych tachografów wymaga niezbędnej wiedzy na temat przepisów, profesjonalnych narzędzi i sporo czasu, aby dokonana analiza była poprawna. Wykonanie analizy samodzielnie jest trudne i nie zawsze przedstawia poprawny obraz popełnianych przez kierowcę wykroczeń, tym bardziej, iż często stan dostarczanych przez kierowców wykresówek pozostawia wiele do życzenia. A popełnienie błędu na tym etapie może mieć poważne konsekwencje w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Nie tylko kierowca odpowiada za wykryte naruszenia. Również na właściciela firmy nakładane są kary z tego tytułu. Bieżąca analiza i wykrywanie błędów daje nam czas na reakcje w celu eliminacji nieprawidłowych zachowań kierowcy.

Analizę błędów popełnianych przy tworzeniu dokumentacji (tarczki analogowe, karty cyfrowe)

Lepiej zawczasu przygotować się do ewentualnej kontroli i sprawdzić poprawność tworzonej dokumentacji, aby uniknąć kłopotów i wysokich kar nakładanych przez PIP i ITD. Dla naszych Klientów przeprowadzimy audyty wewnętrzne w celu zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości w zakresie prowadzonej dokumentacji. Przeanalizujemy poprawność tworzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, w tym między innymi poprawność umów o pracę, zaświadczeń i aktów kierowców, sposób archiwizacji danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych i analogowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy i listy wynagrodzeń oraz poprawność obowiązującego regulaminu pracy i wynagrodzeń, a także wyposażenie kierowców we wszystkie niezbędne dokumenty.

Podpowiemy również w jaki sposób tworzyć umowy o pracę dla kierowców korzystne dla obu stron i jak skutecznie zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami byłych pracowników. Poinformujemy jak zachować się w trakcie ewentualnej kontroli i jakie prawa posiadają pracownicy podczas kontroli. Usystematyzowanie pewnych zachowań pomoże zaoszczędzić pieniądze firmy.

Pełen opis i analizę wykroczeń kierowców (zgodnie z stosowanymi przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy)

Sam odczyt danych z tachografów cyfrowych i analogowych oraz kart kierowców nie daje pełnego obrazy pracy kierowcy. Dopiero zestawienie tych danych ze sobą i dokładne ich przeanalizowanie może dać nam jasny obraz wykroczeń popełnianych przez kierowcę. Bieżąca analiza i wykrywanie błędów daje czas na reakcje w celu eliminacji nieprawidłowych zachowań kierowcy. Przygotujemy dla Państwa pełen zestaw raportów za dany okres zawierających czas pracy samochodów i kierowców oraz zestawienie popełnianych wykroczeń i wysokość potencjalnych kar finansowych.

Dodatkowo możemy zadbać o wyposażenie Twojej firmy w urządzenie do pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz z kart kierowców, używane przez ITD, BAG oraz Straż graniczną i Celników.